Advokat Jasmina Osmanović

je rođena 1982. godine u Tuzli. Sa završenom Gimnazijom „Meša Selimović“ Tuzla, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine.

Pravosudni ispit položila 2016. godine pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Federalnog ministarstva pravde. Uspješno položila ispit za Ovlaštenog internog revizora za javni sektor 2015. godine. Stručno zvanje Ovlašteni interni revizor za javni sektor stekla i kod  Federalnog ministarstva finansija u Sarajevu 2016. godine. Pohađala obuku i uspješno položila ispit o Sistemu upravljanja kvalitetom po programu, Kvalitet i sistem upravljanja kvalitetom-osnovi, Standardi serije ISO 9000, Struktura standarda ISO 9001:2008, 2014. godine.Advokatski ispit položila 2021. godine. Polaznik studija magistra iz oblasti prava.

U periodu od 2009. do 2015. godine radeći kao pravnik stekla značajno iskustvo u oblasti radnog, obligacionog, upravnog, izvršnog, parničnog prava.

U periodu od 2016. do 2019. godine stekla značajno iskustvo kao ovlašteni interni revizor za javni sektor.

U periodu od 2019. do 2021. godine obavljala poslove rukovođenja ljudskim potencijalima.

U period od 2009. godine kontinuirano se educira iz oblasti:praktična primjena Zakona o radu FBiH, aktuelna pitanja iz radnih odnosa i penzijsko-invalidskog osiguranja, privrednog i bankarskog prava, zaštite ljudskih prava iz domaćeg i međunarodnog zakonodavstva, upravnog prava, organizovanog kriminaliteta, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, novog Zakona o računovodstvu i reviziji, novog Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakonao obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH, funkcioniranja administrativnog sistema države BiH,Pravilnika o poreznoj registraciji, maloljetnične delikvencije, i drugih oblasti prava i interne revizije.

U svom jedanaestogodišnjem radnom iskustvu na poslovima pravnika i internog revizora članica je velikog broja komisija. Učestvovala u Timu uvođenja „Bezviznog režima u BiH“.

ADVOKAT Osmanović Jasmina

Loading